Algemene voorwaarden Paula Terpstra Webdesign

1. Definities
1.1 Klant: de persoon of de personen ten behoeve van wie Paula Terpstra Webdesign haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Paula Terpstra Webdesign heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Paula Terpstra Webdesign zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Paula Terpstra Webdesign.
1.3 Paula Terpstra Webdesign is een handelsmerk van Terpstra Network en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69552525 en levert websitediensten.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Paula Terpstra Webdesign haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Paula Terpstra Webdesign kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging, mondeling afgesproken of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of voorstel.
1.6 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Paula Terpstra Webdesign.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Paula Terpstra Webdesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Paula Terpstra Webdesign zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Paula Terpstra Webdesign is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aanbieding of offerte;
– de aanbetaling van 25% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Paula Terpstra Webdesign voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Paula Terpstra Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paula Terpstra Webdesign aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, worden verstrekt.
5.3 Paula Terpstra Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Paula Terpstra Webdesign is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Paula Terpstra Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Paula Terpstra Webdesign gedeeld ter goedkeur.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Paula Terpstra Webdesign, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Paula Terpstra Webdesign is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op een testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Paula Terpstra Webdesign van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. Copyright
7.1 Al het door Paula Terpstra Webdesign vervaardigde materiaal mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paula Terpstra Webdesign, niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Paula Terpstra Webdesign verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Paula Terpstra Webdesign, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Paula Terpstra Webdesign hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Paula Terpstra Webdesign gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Paula Terpstra Webdesign behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Paula Terpstra Webdesign bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Paula Terpstra Webdesign op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Paula Terpstra Webdesign of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar
wordt gedurende de relatie met Paula Terpstra Webdesign.
8.2 Paula Terpstra Webdesign is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Paula Terpstra Webdesign slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Paula Terpstra Webdesign voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Paula Terpstra Webdesign. Indien de reclame gegrond is, zal Paula Terpstra Webdesign deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Paula Terpstra Webdesign binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.

10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Paula Terpstra Webdesign naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling
11.1 Vanaf het moment dat er een overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en Paula Terpstra Webdesign, is de opdrachtgever verplicht om het werk van Paula Terpstra Webdesign volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Paula Terpstra Webdesign de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is de nieuwe tijdelijke homepage. Wanneer de homepage is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Paula Terpstra Webdesign kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Paula Terpstra Webdesign niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Facturen voor webdesign worden standaard in vier maandelijkse termijnen in rekening gebracht, beginnend vanaf het moment van samenwerking, daarna aan het begin van iedere opvolgende maand. Als er sprake is van meerwerk, worden de meerkosten opgenomen in de vierde factuur. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Paula Terpstra Webdesign overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

Aankoop webdesign of bouw academie
Als voorbeeld. Suus heeft op vrijdag 14 mei 2021 het voorstel van Paula Terpstra Webdesign geaccepteerd voor het maken van een nieuwe website. Suus ontvangt hier in totaal vier facturen voor per e-mail. De facturatie komt als volgt tot stand.

Factuur 1. 25% op 14 mei 2021
Factuur 2. 25% op 1 juni 2021
Factuur 3. 25% op 1 juli 2021
Factuur 4. 25% en eventuele meerkosten op 1 augustus 2021

Aankoop online programma
Als voorbeeld. Suus heeft op maandag 5 april 2021 het online programma ‘Master Your Website’ gekocht. Het geldbedrag wordt per direct middels iDeal betaald om toegang te krijgen tot het online programma. De factuur wordt per e-mail nagestuurd.

Aankoop training
Als voorbeeld. Suus heeft zich op woensdag 30 juni 2021 aangemeld voor een ‘VIP-Dag’. Het geldbedrag wordt per direct middels iDeal betaald om verzekerd te zijn van deelname. De factuur wordt per e-mail nagestuurd.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Paula Terpstra Webdesign een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
11.5 Inschrijving voor het online programma is te allen tijde bindend. Indien je annuleert, op welk moment dan ook in de samenwerking, vindt er geen restitutie plaats.
11.6 De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afnemen van alle onderdelen die onderdeel uitmaken van het programma.

12. Annuleringsvoorwaarden
12.1 Het online programma ‘Master Your Website’ kan niet geannuleerd worden.
12.2 De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving als het gaat om een dienst of levering in digitale vorm die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen dit termijn ontvang je je volledige investering terug, minus het bedrag van het online programma ‘Master Your Website’. Na dit termijn is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en je investering terug te ontvangen. De opdrachtgever komt expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
12.3 Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van ontbindingsrecht dient dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Paula Terpstra via te vermelden. De opdrachtgever krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging. De opdracht wordt geannuleerd en eventueel geplande afspraken worden geannuleerd. Na annulering volgt een creditfactuur en binnen veertien dagen wordt de investering, minus het bedrag van het online programma ‘Master Your Website’, teruggestort op het gewenste bankrekeningnummer. Mochten er vragen zijn rondom annulering, dan kan hierover een e-mail gestuurd worden naar .
12.4 Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van een dienst, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. Er geldt geen niet goed geld terug garantie.
12.5 Indien een training, om redenen die niet aan Paula Terpstra Webdesign toe te rekenen zijn, door de klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen moment dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Datum annulering open inschrijvingKosten voor klant
meer dan 4 weken voor het begin van de training0% van de kosten
3 tot 4 weken voor het begin van de training25% van de kosten
2 tot 3 weken voor het begin van de training50% van de kosten
1 tot 2 weken voor het begin van de training75% van de kosten
minder dan 1 week voor het begin van de trainingvolledige kosten

12.6 Verzetten van een deelname aan een training kan uitsluitend in overleg met Paula Terpstra Webdesign en uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de training.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 Paula Terpstra Webdesign bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig
14.1 Paula Terpstra Webdesign zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Paula Terpstra Webdesign.
14.2 Wanneer Paula Terpstra Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Paula Terpstra Webdesign is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Paula Terpstra Webdesign zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.4 Paula Terpstra Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Paula Terpstra Webdesign zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Voorwaarden deelname programma’s
15.1 In de online programma’s deelt Paula Terpstra Webdesign kennis, ervaring en tools zoals werkboeken en e-books. Deelnemers moeten zelf voldoende tijd reserveren voor het volgen van het programma en voor het maken van de opdrachten. Paula Terpstra Webdesign kan niet garanderen dat het volgen van de programma’s tot de gewenste resultaten leiden in de praktijk. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen en bijhouden van de lesstof en vaardigheden.
15.2 Alle content in de programma’s, video’s en werkboeken blijven eigendom van Paula Terpstra Webdesign. Het is verboden om dit te kopiëren, te delen of te verspreiden.
15.3 Elk programma is gebonden aan één persoon en kan niet worden overgedragen. De klant of opdrachtgever mag derden geen toegang verlenen tot de online academie. Je mag de aan jou verstrekte account, waaronder gebruikersnaam en wachtwoord, niet bekendmaken aan derden. Derden zijn diegenen die geen gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen.
15.4. De klant/opdrachtgever zorgt voor zorgvuldig gebruik en geheimhouding van zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord.
15.5 Toegang tot de online academie is voor de duur van één jaar en wordt niet automatisch verlengd.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

16.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Paula Terpstra Webdesign
Van Hogendorplaan 30
3771 CP Barneveld

KvK 69552525
BTW NL002058014B97

Update: 27-05-2021